NAUKA PŁYWANIA, KOLONIE LETNIE, OBOZY ZIMOWE

Aktualności

19.06.2020

Uwaga,
Wysłaliśmy dokumenty niezbędne na półkolonie lipcową oraz wyjazd do Łeby. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości.
Jeżeli ktoś nie dostał wiadomości prosimy o kontakt 508-386-780 Antoni Gara
BRAK WOLNYCH MIEJSC NA OBÓZ DO JASTARNI,
Obóz w Darłówku odwołany, posiadamy wolne miejsca:
-Łeba 25.07-04.08.2020
-Jastrzębia Góra 20.08-29.08
Trzymajcie się zdrowo !! ;))
 

12.06.2020

AKTUALIZACJA ( ODRABIANIE ZAPŁACONYCH ZAJĘĆ ZA MIESIĄC MARZEC )

Po decyzji Dyrektora OSiR Kęty,  dodatkowo uruchamiamy zajęcia wg dawnego harmonogramu, ze względu na ograniczoną liczbę osób przebywających na torze prosimy o telefoniczną rezerwacje u instruktora prowadzącego zajęcia.

Dodatkowo uruchamiamy zajęcia w godzinach :

Poniedziałek 14.30, 15.15.

Środa 14.30, 15.15

 

Zajęcia MOSiR Oświęcimiu w dalszym ciągu są zawieszone.

 

Zajęcia MOSKiT Andrychów odbywają się wg harmonogramu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z instruktorem, który prowadzi zajęcia .

Katarzyna Romik 600 336 627  

Dawid Rusin 504 222 514

Antoni Gara 508 386 780

 

31.05.2020

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 31.05.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest  Klub Sportowy Beskid Team ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/  (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano DWIE NAGRODY –przeznaczone dla dzieci w wieku 7-15 lat, chcących wziąć udział w wypoczynku letnim 2020, wskazane w §6.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest voucher w wysokości 300zł na wypoczynek letni 2020.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Klubu Sportowego Beskid Team - https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/
2. Konkurs trwa od dnia 31.05.2020 godz. 17.30 do 10.06.2020 godz. 12:00.
 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) „Aktywni cały rok”

b. polubienie strony fanpage oraz udostępnienie postu.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród poprawnych komentarzy, polubieni i udostepnień Organizator wyłoni 2 zwycięzców przez losowanie.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 12.06.2020.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku Wypoczynek letni 2020”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOW
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2020 r. i obowiązuje do 11.06.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.ksbeskidteam.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.ksbeskidteam.pl

6. W przypadku braku możliwości organizacji wypoczynku letniego w roku 2020, wygrany voucher można wykorzystać na inne nasze usługi do końca roku 2020.

 

 

21.05.2020

 

Dzień dobry,

 

W ostatnich dniach pojawiło się wiele pozytywnych informacji oraz decyzji pozwalających nam wszystkim optymistycznie patrzeć w przyszłość.

 

Z punktu widzenia ośrodków wypoczynkowych z którymi współpracujemy najważniejszą decyzją było wznowienie działalności od 04.05 2020.

 

W bardzo szybkim tempie ośrodki zostały dostosowane do nowych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do najważniejszych z nich należą zakup środków ochrony osobistej dla wszystkich pracowników, przygotowanie stanowisk do odkażania rąk przy każdym wejściu do budynku oraz we wszelkich tzw. częściach wspólnych. Wprowadziliśmy oznakowanie pozwalające na określenie maksymalnej

ilości osób jaka może przebywać w danej przestrzeni zamkniętej. Do najważniejszych decyzji zaliczamy przeorganizowanie pionu pokojowych gdzie został wydzielony etat, którego jedynym zadanie będzie odkażanie miejsc szczególnie wrażliwych takich jak klamki, poręcze, blaty itp.

 

Od 18.05 2020 umożliwiono również pracę jadalni, w której również wprowadzone zostały wszelkie aktualnie obowiązujące normy. Do najważniejszych z nich zaliczyć można wyliczenie całkowitej pojemności sali konsumpcyjnej gdzie założono, że na 1 osobę przypada 4 m2 powierzchni. Wśród kelnerek wprowadzono zmiany polegające na wydzieleniu etatu, który będzie zajmował się wyłącznie odkażaniem wszelkich powierzchni, które mogą być szczególnie narażone, takich jak powierzchnie stołów, oparcia, siedziska krzeseł oraz wszelkie klamki i uchwyty.

 

We wszystkich ośrodkach zostały wprowadzone procedury prewencyjne dotyczące pracowników. Codziennie kierownicy poszczególnych działów przed wejściem pracowników na teren ośrodka kontrolują ich stan zdrowia przeprowadzając z nimi wywiad i mierząc temperaturę ciała termometrem bez dotykowym. Wszyscy pracownicy muszą w czasie pracy być ubrani w środki ochrony indywidualnej takie jak fartuchy, rękawiczki i maseczki lub przyłbice.

 

Z naszej strony pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasz najwyższy priorytet.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby do dnia 29.05 2020 podać nam jak wyglądają rokowania dotyczące współpracy i wyjazdu z naszą firmą aby  w  ośrodkach ustalić prawidłowe zakwaterowanie.

 

Do zobaczenia w  Łebie, Darłówku,  Jastrzębiej Górze.

 

Zespół Klubu Sportowego Beskid Team .

 

 

 

 

11.03.20

Uwaga!

Wszystkie zajęcia z pływania w Kętach, Andrychowie, Oświęcimiu zostają zawieszone do odwołania.

Informujemy że zrobimy wszystko co w naszej mocy aby odrobić zajęcia-nic nie przepadnie ????

Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia !;)

 

24.11.2019

Klub Sportowy Beskid Team zaprasza rodziców i dzieci na Mikołajkowy Piknik

Klub sportowy Beskid Team serdecznie zaprasza dzieci oraz rodziców na Mikołajkowy Piknik. Organizatorzy  w tym dniu przewidują wiele atrakcji i konkursów dla najmłodszych. Podczas Pikniku rodzice będą mogli się zapoznać z ofertą wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, letnim oraz uzyskać więcej szczegółowych informacji.

LINK DO KONKURSU :

https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/

 

01.12.2019 Hala OSiR Kęty  godzina 11.00

 

Program pikniku :

11.00 Uroczyste Otwarcie Pikniku, rozpoczęcie konkursu głównego.

11.05 Przedstawienie Klubu Żołnierzy Rezerwy- LOK Grupa Operacyjna Kęty,

st. sierż. rez. Zbigniew Kurnik.

11.10 Liczne konkursy, animacje.

11.30 Animacje z Sebastianem Chmielem.

12.00 Prezentacja obozów tematycznych, quiz z wiedzy o sporcie i Klubie Sportowym Beskid Team.

12.40 Rozstrzygnięcie konkursu głównego*

 

KONKURS!!!

*nagrodą jest bon do wykorzystania na półkolonii o wartości 850zł !

 

05.08.2019

 

W poniedziałek rozpoczynamy półkolonie !
Opieka od 6.30 na sali Beskid Team ( budynek pływalni ) 
Od 8.00 zbiórka na hali sportowej OSiR - zajęcia sportowe do godziny 14.30 odbiór z pływalni.
Później z sali Beskid Team. 
Proszę spakować zestaw na basen, stój sportowy na hale, dużo wody, przekąskę i dobry humor;) 

20.07.2019

Uwaga w zwiazku ze zmiana postoju technicznego krytej plywalni zmiana turnusu sierpniowego

  poprawny to  29.07 do 16.08 !!!!

11,01,2019

Witam wyjazd na półkolonie:
7.00 Oświęcim 
7.15 Grojec 
7.20 Tarniówka 
8.00 Kęty 
Prosimy wcześniej przybyć na zbiórkę celem uzupełnienia formalności.

 

29.10.2018

ZAPRASZAMY W SOBOTĘ 

#naukanarciarstwakęty #nartyKęty #Kęty #narty #snowboard #półkolonie #kolonie #Oświęcim 

 

18,08,2018

Rozpoczęcie zajęć 03.09.2018

Zakończenie zajęć 30.06.2019

Dni wolne od zajęć z Kęckiej Szkoły Pływania i Beskid Team:

-01.11.2018 - Wszystkich Świętych

-11.11.2018- Narodowe Święto Niepodległości

-24.12.2018-01.01.2018 – zimowa przerwa świąteczna

-06.01.2019 Święto Trzech Króli

-06.03.2019 -Popielec

-19.04.2019-22.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

-29.04.2019-05.05.2019- Weekend majowy

-09.06.2019 – Zesłanie Ducha Świętego

-20.06.2019 – Boże Ciało

 

 

wrzes

paz

lis

gru

sty

luty

mar

kw

maj

cze

suma

 

pn

4

5

4

3

4

4

4

4

4

4

40

wt

4

5

4

3

4

4

4

4

4

4

40

sr

4

5

4

3

5

4

3

4

4

4

40

czw

4

4

4

3

5

4

4

3

4

4

39

pt

4

4

5

3

4

4

5

3

4

4

40

Sb

4

4

4

4

4

4

5

3

3

5

40

Nd               4                4            3         4          3          4             5             3          3             5            38

 

13.05.2018

Witamy serdecznie w załączniku podstrona kolonie przesyłamy dokumenty niezbędne do wyjazdu dziecka na kolonię.Komplet dokumentów bardzo prosimy dostarczyć do 30.06.2018 lub na zebranie organizacyjne które odbędzie się 12 czerwca o godz 17 00 w Hali OSiR w Kętach.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

Katarzyna Romik 660 336 627
Antoni Gara 508 386 780
Dawid Rusin 504 222 514
www.ksbeskidteam.pl

Termin wpłaty zaliczki: do dnia 15.05.2018 w kwocie 500 zł, całość do dnia 30.06.2018 r.

Klub Sportowy Beskid Team
ul.gen.Jarosława Dąbrowskiego 15
32-600 Oświęcim
BANK PEKAO nr rachunku: 76 1240 4852 1111 0010 7484 9966

04.01.2018

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na półkolonie(szczegóły w załączniku)  oraz wyjazdy narciarskie.
Więcej informacji na bieżąco na stronie www.ksbeskidteam.pl oraz na naszej stronie
 fb : https://www.facebook.com/Beskid-Team-Klub-Sportowy-885591988151854/?ref=bookmarks
DODATKOWO OFERUJEMY

Wyjazdy narciarskie to nowość - wyjazd ok 7.00 z Kęt ( instruktor przyjeżdża po dziecko)  a następnie zabiera na stok gdzie prowadzone jest szkolenie narciarskie 3-4h. Szkolenie odbywa się na różnych poziomach zaawansowania w grupach do 6 osób. Jeżeli warunki pozwalają trenujemy również na slalomie - pozwala to na poprawę prawidłowego prowadzenia nart, uzyskanie odpowiedniej pozycji na nartach oraz urozmaica jazdę. Wymuszanie skrętów pozwala na swobodne i bezpieczne poruszanie się po stoku.   Powrót do domu ok godziny 13.30, 14.00 Cena 100zł+ karnet( Żar 50 Wisła 40, Istebna 50), w cenie: ciepły posiłek, szkolenie, transport na stok . Szczegóły pod numerem telefonu : 508-386-780 Antoni .
Pozdrawiamy
Zespół Beskid Team .

18.12.2017

Przerwa świąteczna w dn 24.12.2017-01.01.2018 Zapraszamy na zajęcia od 02.01.2018r. 

ŻYCZYMY 

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku

wraz z serdecznymi podziękowaniami

za dotychczasową współpracę przesyła zespół KS Beskid Team

 

15.12.2017

Zapraszamy na szkolenia grupowe i indywidualne w każdy weekend oraz w przerwie międzyświątecznej ;) zima coraz bliżej !!

szczegóły 508-386-780 Antoni Gara

KS Beskid Team - klub sportowy
E-mail: zapisy@ksbeskidteam.pl

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest "Klub Sportowy Beskid Team" z siedzibą w Oświęcimiu, ul. generała Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim . Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

basen kęty lokalizacja