NAUKA PŁYWANIA, KOLONIE LETNIE, OBOZY ZIMOWE

Zawody pływackie

Zawody pływackie z okazji 25-lecia
działalności Krytej Pływalni w Kętach

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
24.09.2023 r. (niedziela), - Pływalnia OSiR Kęty os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty
2. INFORMACJE OGÓLNE:
1) Zawody odbędą się w godzinach 08:00-13:00
2) Przewiduje się klasyfikację indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych
3) Zawody mają charakter integracyjny, głównym celem jest propagowanie sportu
pływackiego,
4) Zawodnicy niezrzeszeni mogą zapisać się przez stronę www.ksbeskidteam.pl
3. ORGANIZATOR:
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ketach
2) KS Beskid Team
4. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:
1) długość niecki – 25 m
2) głębokość – 1,35-1,80 m (strefa dla umiejących pływać)
3) ilość torów – 6
4) temperatura wody 28 o
C
5) elektroniczny pomiar czasu
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
1) Naczelnik zawodów:
Antoni Gara e-mail zapisy@ksbeskidteam.pl , tel. 508386780

6. ZASADY FINANSOWANIA:
1) Koszty organizacyjne zawodników pokrywa organizator zawodów.
2) Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. UCZESTNICTWO:
1) W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 6 grup wiekowych odpowiednio
w kategoriach dziewcząt i chłopców
2) Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych oraz jednego startu
w sztafecie.
3) Uczestnik zawodów nie może być zrzeszony w żadnym mistrzowskim klubie
sportowym, uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i nie może posiadać licencji
zawodnika. Udział w zawodach: tylko zaproszone kluby sportowe o raz szkoły
pływania.
4) Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie
wiekowe.
5) Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig startując z brzegu basenu lub słupka.

8. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ:
1) W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy oraz medale za
miejsca 1-3 w każdej konkurencji dziewcząt i chłopców.
9. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:
1) Zgłoszenie w ENTRY EDYTORZE należy przesłać na adres e-mail:
W.Szulcik@interia.pl do 19.09.2023 r. do godziny 20.00.
2) Aktualne informacje dotyczące zawodów zamieszczane będą na stronie
www.ksbeskidteam.pl
3) Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników nie będzie
możliwe dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń.
4) Skreślenia możliwe do 22.09.2023r. do godz. 18:00.
5) Ilość zawodników ograniczona jest do 120 osób ze względu na techniczne możliwości
pływalni, decyduje kolejność zgłoszeń!
6) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów.

10. PROGRAM ZAWODÓW
• wejście do szatni: godz. 8:00
• rozgrzewka dziewcząt: godz. 8:10 – 8:20
• rozgrzewka chłopców: godz. 8:20 – 8:30
• odprawa opiekunów grup: 8:15
• otwarcie zawodów: godz. 8:30

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• w sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje
sędzia główny
• podczas zawodów obowiązują przepisy PZP

• nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione
podczas zawodów, jak również szkody i wypadki
• uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym
zakresie
• po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie
będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (dopisywanie,
zamiana)
• w przypadku osób niepełnoletnich kierownik grupy/trener/opiekun zobowiązany jest
do zapewnienia opieki nad uczestnikami zawodów
• wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach oraz legitymacja
szkolna do okazania na życzenie organizatora
• na niecce basenu może przebywać wyłącznie opiekun (1 osoba na 15 uczestników).
• podczas zawodów mały basen, jacuzzi oraz zjeżdżalnia jest wyłączona z użytku.
Korzystanie z w/w podczas zawodów jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
• uczestników zawodów obowiązuje regulamin krytej pływalni w Kętach
• zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu
przez prawnych opiekunów zawodnika
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
Zawodów

12. KOMUNIKAT RODO:
1) W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy
Beskid Team wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do
przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział
czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i
udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.
Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak: strona internetowa, strona
na portalu społecznościowym (typu: Facebook, YouTube, Infokęty), miesięcznik
Kęczanin. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia lub nagrania mogą być przekazywane
do współorganizatorów zajęć.
2) Administratorem udostępnianych danych jest Klub Sportowy Beskid Team ul. Gen.
Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim
3) Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem
poinformowany/na, iż przysługuje mi prawa: wglądu swoje dane, ich poprawiani,
żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do
ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana bądź dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe

uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego komunikatu RODO.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwia
udział w imprezie.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu zawodów.
2) Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
3) Starty odbywać się będą seriami na czas, serie będą układane na podstawie czasów
w zgłoszeniu.
4) Nie dopuszcza się dodatkowych startów zawodników poza konkursem.
5) Na hali basenowej podczas rozgrzewki i zawodów ze startującymi zawodnikami danej
drużyny może przebywać tylko trener lub opiekun prawny.
6) Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub lub opiekun prawny zapewnia, że zgłoszeni
do tych zawodów uczestnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,
które mogą utrudniać, bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach oraz posiadają
stosowne ubezpieczenie.
7) Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków.
8) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Krytej Pływalni OSIR Kęty,
przepisów BHP i ppoż.
10) W czasie zawodów Pływalnia jest niedostępna dla klientów indywidualnych, a szafki
w szatniach nie są zamykane. Cenne przedmioty zaleca się pozostawić u trenera
lub opiekuna prawnego.
11) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
Zawodów.
12) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator

KS Beskid Team - klub sportowy
E-mail: zapisy@ksbeskidteam.pl

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest "Klub Sportowy Beskid Team" z siedzibą w Oświęcimiu, ul. generała Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim . Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

basen kęty lokalizacja