NAUKA PŁYWANIA, KOLONIE LETNIE, OBOZY ZIMOWE

Zawody pływackie

Zapisując się przez formularz kontaktowy prosimy podać konkurencje w których uczestnicy zawodów chcą wystartować. W innym wypadku uczestnicy będą przypisani losowo.

 

 

Zawody pływackie z okazji DNIA DZIECKA

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:


2.06.2024r. (niedziela), - Pływalnia OSiR Kęty os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty


2. INFORMACJE OGÓLNE:
1) Zawody odbędą się w godzinach 08:00-13:00
2) Przewiduje się klasyfikację indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych
3) Zawody mają charakter integracyjny, głównym celem jest propagowanie sportu
pływackiego,
4) Zawodnicy niezrzeszeni mogą zapisać się przez stronę www.ksbeskidteam.pl
3. ORGANIZATOR:
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ketach
2) KS Beskid Team
4. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:
1) długość niecki – 25 m
2) głębokość – 1,35-1,80 m (strefa dla umiejących pływać)
3) ilość torów – 6
4) temperatura wody 28 oC
5) elektroniczny pomiar czasu
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
1) Naczelnik zawodów:
Antoni Gara e-mail zapisy@ksbeskidteam.pl , tel. 508386780

6. ZASADY FINANSOWANIA:
1) Koszty organizacyjne zawodników pokrywa organizator zawodów.
2) Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3) Opłata startowa: ZA CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO BESKID TEAM OPŁATĘ STARTOWĄ POKRYWA KS BESKID TEAM

30zł od zgłoszonego zawodnika płatne przelewem do dnia
28.05.2024r. W przypadku chęci otrzymania faktury należy przesłać dane do
faktury na adres: zapisy@ksbeskidteam.pl

Dane do przelewu:
Nr konta: 76 1240 4852 1111 0010 7484 9966
Klub Sportowy Beskid Team ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim

Tytluł przelewu: Nazwa zgłaszanego klubu, ilość zawodników. W przypadku
zgłoszenia indywidualnego: Imie i Nazwisko zawodnika
7. UCZESTNICTWO:
1) Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych oraz jednego startu
w sztafecie.
2) Uczestnik zawodów nie może być zrzeszony w żadnym mistrzowskim klubie
sportowym, uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i nie może posiadać licencji
zawodnika.
3) Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie
wiekowe.
4) Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig startując z brzegu basenu lub słupka.

8. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ:
1) W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy oraz medale za
miejsca 1-3 w każdej konkurencji dziewcząt i chłopców.
9. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:
1) Zgłoszenie w ENTRY EDYTORZE należy przesłać na adres e-mail:
bialyswim@gmail.com do 28.05.2024r. do godziny 20.00.
2) Aktualne informacje dotyczące zawodów zamieszczane będą na stronie
www.ksbeskidteam.pl
3) Zgłoszenia indywidualne można wysłać na adres krucz@op.pl
4) Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników nie będzie
możliwe dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń.
5) Skreślenia możliwe do 30.05.2024r. do godz. 18:00.
6) Ilość zawodników ograniczona jest do 120 osób ze względu na techniczne możliwości
pływalni, decyduje kolejność zgłoszeń!
7) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów.

10. PROGRAM ZAWODÓW
• wejście do szatni: godz. 8:00
• rozgrzewka dziewcząt: godz. 8:10 – 8:20
• rozgrzewka chłopców: godz. 8:20 – 8:30
• odprawa opiekunów grup: 8:15
• otwarcie zawodów: godz. 8:30

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• w sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje
sędzia główny
• podczas zawodów obowiązują przepisy PZP

• nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione
podczas zawodów, jak również szkody i wypadki
• uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym
zakresie
• po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie
będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (dopisywanie,
zamiana)
• w przypadku osób niepełnoletnich kierownik grupy/trener/opiekun zobowiązany jest
do zapewnienia opieki nad uczestnikami zawodów
• wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach oraz legitymacja
szkolna do okazania na życzenie organizatora
• na niecce basenu może przebywać wyłącznie opiekun (1 osoba na 15 uczestników).
• podczas zawodów mały basen, jacuzzi oraz zjeżdżalnia jest wyłączona z użytku.
Korzystanie z w/w podczas zawodów jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
• uczestników zawodów obowiązuje regulamin krytej pływalni w Kętach
• zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu
przez prawnych opiekunów zawodnika
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
Zawodów

12. KOMUNIKAT RODO:
1) W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy
Beskid Team wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do
przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział
czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i
udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.
Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak: strona internetowa, strona
na portalu społecznościowym (typu: Facebook, YouTube, Infokęty), miesięcznik
Kęczanin. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia lub nagrania mogą być przekazywane
do współorganizatorów zajęć.
2) Administratorem udostępnianych danych jest Klub Sportowy Beskid Team ul. Gen.
Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim
3) Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem
poinformowany/na, iż przysługuje mi prawa: wglądu swoje dane, ich poprawiani,
żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do
ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana bądź dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe

uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego komunikatu RODO.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwia
udział w imprezie.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu zawodów.
2) Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
3) Starty odbywać się będą seriami na czas, serie będą układane na podstawie czasów
w zgłoszeniu.
4) Nie dopuszcza się dodatkowych startów zawodników poza konkursem.
5) Na hali basenowej podczas rozgrzewki i zawodów ze startującymi zawodnikami danej
drużyny może przebywać tylko trener lub opiekun prawny.
6) Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub lub opiekun prawny zapewnia, że zgłoszeni
do tych zawodów uczestnicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,
które mogą utrudniać, bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach oraz posiadają
stosowne ubezpieczenie.
7) Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków.
8) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Krytej Pływalni OSIR Kęty,
przepisów BHP i ppoż.
10) W czasie zawodów Pływalnia jest niedostępna dla klientów indywidualnych, a szafki
w szatniach nie są zamykane. Cenne przedmioty zaleca się pozostawić u trenera
lub opiekuna prawnego.
11) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
Zawodów.
12) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator

KS Beskid Team - klub sportowy
E-mail: zapisy@ksbeskidteam.pl

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest "Klub Sportowy Beskid Team" z siedzibą w Oświęcimiu, ul. generała Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim . Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

basen kęty lokalizacja